สำนักงานใหญ่

Address: 17/1 ถนนเพลินจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

Phone: 0-4351-4771-2
Fax: 0-4351-4773